+4 (0729) 209 070 Contact

Dictionar imobiliar

Dictionar Imobiliar

ANTECONTRACT – Conventia prin care o parte sau ambele parti se obliga sa semneze in viitor un anumit contract, contract ale carui clauze principale sunt determinate in prezent.

CADASTRU – Sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, înregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe întreg teritoriul tarii, indiferent de destinatia lor si de proprietar. Entitatile de baza ale acestui sistem sunt parcela, constructia si proprietarul.

CAPACITATE DE EXERCITIU – Reprezinta capacitatea persoanei de a-si exercita drepturile si de a-si asuma obligatiile, savarsind acte juridice (fie personal, fie prin reprezentantul legal, parinte sau tutore). Aceasta se dobandeste la data la care persoana devine majora (18 ani) si inceteza o data cu moartea persoanei sau cu ocazia punerii sub interdictie judecatoreasca.

CERTIFICATUL FISCAL – Document care se elibereaza de catre Directia Taxe si Impozite si care nu constituie titlu de proprietate, fiind dovada faptului ca vanzatorul nu are taxe sau impozite neplatite catre stat.

COMUNITATE DE BUNURI – Conform Art. 30 din Codul Familiei, bunurile dobandite in timpul casatoriei intra sub incidenta comunitatii de bunuri, adica se prezuma ca sunt bunuri comune. In cazul bunurilor comune regimul juridic al acestora difera dupa cum sunt bunuri mobile sau imbile. In cazul bunurilor mobile, oricare dintre soti poate efectua acte de instrainare sau de grevare cu drepturi reale a acestora fara a avea nevoie de consimtamantul expres al celuilat sot. In schimb, in cazul bunurilor imobile, actele de instrainare se pot incheia valabil doar cu consimtamantul expres al ambilor soti.

CONTRACT DE LOCATIUNE – Contractul prin care o persoana numita LOCATOR pune la dispozitia altei persoane numita LOCATAR folosinta unui bun individual determinat, pe o anumita perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.

DREPT DE UZUFRUCT – Drept recunoscut de proprietar unei alte persoane de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele intocmai ca si proprietarul, avand insa obligatia de a conserva bunul ca atare pentru a-l putea restitui proprietarului la incetarea uzufructului.Uzufructul este un drept temporar care inceteaza la data stabilita de parti sau, in lipsa unui termen, la moartea uzufructuarului.

DREPT DE SERVITUTE – Reprezinta o sarcina impusa asupra unui fond (teren) pentru utilitatea unui alt fond invecinat care apartine unui alt proprietar. Exemplificand se poate spune ca dreptul proprietarului unui teren infundat de a trece peste terenurile invecinate pentru a ajunge la o cale publica reprezinta o servitute.

DREPT DE SUPERFICIE – Este alcatuit din dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste cladirea respectiva.

DREPT DE IPOTECA – Reprezinta un drept real imobiliar care are menirea sa garanteze o creanta si care confera creditorului ipotecar posibilitatea ca, la nevoie, sa isi satisfaca dreptul de creanta valorificand bunul ce formeaza obiectul ipotecii. Ipoteca mai confera titularului si dreptul de preferinta, adica creditorul ipotecar aflat in concurs cu alti creditori isi va satisface cu prioritate creanta sa, in raport cu ceilalti creditori. Asadar ipoteca are ca obiect bunuri imobile, care raman in patrimoniul debitorului.

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA (CERTIFICATUL DE SARCINI) – Document care se elibereaza de catre Birourile de Carte Funciara ale Judecatoriilor, pentru imobilele situate în raza teritoriala de activitate a acestora, fiind dovada faptului ca vanzatorul nu a mai instrainat sau ipotecat apartamentul. Pentru eliberarea Certificatului de Sarcini este obligatoriu ca toate actele de baza sa fie transcrise in Registrul de inscriptiuni si transcriptiuni imobiliare. Extrasul de Carte Funciara se elibereaza numai in cazul in care imobilul este intabulat in Cartea Funciara.

EVICTIUNE – Pierderea totala sau partiala a lucrului vandut ca urmare a unei hotarari judecatoresti care pornind de la o cauza anterioara ii recunoaste unui tert fie un drept de proprietate, fie un alt drept din categoria drepturilor reale asupra aceluiasi lucru. Vânzãtorul este de drept obligat, dupã natura contractului de vânzare, a rãspunde cãtre cumpãrãtor de evictiunea totalã sau partialã a lucrului vândut, sau de sarcinile la care s-ar pretinde supus acel obiect si care n-ar fi declarate la facerea contractului (Art. 1337 din Codul Civil).

INOPOZABILITATE – Este sanctiunea ce intervine in cazul nesocotirii unor cerinte de publicitate fata de terti, prevazute de lege pentru anumite acte juridice.

INTABULARE – Inscrierea in Cartea Funciara la Birourile de Carte Funciara ale Judecatoriilor, pentru imobilele situate în raza teritoriala de activitate a acestora, a dreptului de proprietate si celorlalte drepturi reale asupra unui imobil.

NULITATE – Reprezinta o sanctiune care lipseste actul juridic de efectele sale firesti sau de o parte a acestora atunci cand actul juridic a fost incheiat cu nerespectarea conditiilor de valabilitate sau cu incalcarea unor dispozitii legale imperative.

MANDAT – Este un contract in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.

PROMISIUNE DE VANZARE – Se deosebeste de contractul de vanzare-cumparare, in primul rand prin natura obligatiei la care ii da nastere: adica obligatie de a face si nu obligatie de a da ( respectiv de a transfera proprietatea asa cum se intampla in cazul contractului ).

REZOLUTIUNE – Desfiintarea unui contract bilateral, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat culpabil obligatiile ce ii reveneau prin respectivul contract (este vorba de contractele cu executare uno ictu, adica dintr-o data).

REZILIERE – Desfiintarea unui contract bilateral, cu executare succesiva in timp, ca urmare a neexecutarii culpabile a obligatiiilor contractuale.

REVOCARE – Este o sanctiune de drept civil care consta in inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.

TERTI – Persoane complet straine de actul juridic, adica persoane carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.

URBANISM – Act prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil, cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare în vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii.

VICII ASCUNSE – De fapt, sunt niste deficiente ale unui bun, care ii afecteaza acestuia utilitatea, facand-o sa scada.Viciile se pot numi ascunse atunci cand nu se pot descoperi la o cercetare cat mai atenta si mai serioasa, pe care orice cumparator este obligat sa o faca fie personal, fie apeland la o persoana de specialitate.

SULTA – Suma de bani care se da unuia dintre copermutanti (partile din contractul de schimb se numesc copermutanti ), in cazul in care bunurile care se schimba nu sunt de valoare egala.In cazul contractului de schimb imobiliar sunt aplicabile regulile de la vanzare-cumparare cu luarea in considerare a unor exceptii prevazute de art.1407, 1408 C.Civ.

Acte necesare pentru cadastru si incheiere de intabulare:

-toate actele de proprietate legalizate

-copie dupa buletin

-certificat fiscal

 

Actele necesare pentru deschiderea succesiunii :
- Certificatul de Deces
- Actele de stare civila (certificate de nastere si certificat de casatorie ) – prin care se face dovada calitatii de mostenitor.
- Testament (Legat universal sau particular) – daca este cazul
- Titlurile de proprietate ale defunctului (contracte de vanzare cumparare, donatie, certificate de mostenitor, etc.) – reprezinta
actele de baza ale masei succesorale.
- Certificat de atestare fiscala (eliberat de Directia Taxe si Impozite din sectorul in care a fost inregistrat decesul).

-2 martori.

Acte necesare pentru scoaterea certificatului fiscal (Certificatul fiscal este valabil doar 30 de zile de la eliberare) :

-copie dupa actele de proprietare,

-copie dupa actele de identitate,

-cerere tip

Extrasul de carte funciara

Se eliberaza de catre biroul de carte funciara in baza actelor de proprietate care au fost intabulate in Cartea Funciara a imobilului. ECF se scoate numai de catre un birou notarial.

Acte cenesare:

-dovada intabularii imobilului,

-copie acte de proprietate,

-cerere tip